Εκτύπωση
PDF

Γενικό Σύστημα Υγείας

Από την 1η Μαρτίου 2019 μπήκε σε εφαρμογή το Γενικό Συστήματος Υγείας (Γε.Σ.Υ.) με την συνεισφορά των ατόμων, εργοδοτών και του κράτους.

Συγκεκριμένα, από την 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 1η Μαρτίου 2020: 

● Κάθε μισθωτός θα καταβάλλει ποσοστό 1.70% επί των αποδοχών του.
● Κάθε εργοδότης θα καταβάλλει ποσοστό 1.85% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του.
● Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος θα καταβάλλει ποσοστό 2.55% επί των αποδοχών του.
● Κάθε συνταξιούχος θα καταβάλλει ποσοστό 1.70% επί του ποσού της σύνταξης του.
● Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα θα καταβάλλει ποσοστό 1.70% επί των αποδοχών του.
● Κάθε εισοδηματίας θα καταβάλλει ποσοστό 1.70% επί των αποδοχών του. 
● Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει ποσοστό 1.65% επί των αποδοχών και συντάξεων όλων των δικαιούχων.

Από την 1η Μαρτίου 2020 και μετά οι συνεισφορές θα αυξηθούν, αφού και το Γε.Σ.Υ. θα μπει στην πλήρη εφαρμογή του και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες από το Σύστημα. 

Υποχρέωση για καταβολή εισφορών θα έχει ο κάθε μισθωτός σε ποσοστό 2.65% επί των αποδοχών του, ο κάθε εργοδότης σε ποσοστό 2.90% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού.

Ο κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος σε ποσοστό 4% επί των αποδοχών του, κάθε συνταξιούχος σε ποσοστό 2.65% επί του ποσού της σύνταξης του και το κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα σε ποσοστό 2.65% επί των αποδοχών του.

Ποσοστό 2.65% επί των εισοδημάτων τους θα καταβάλλουν όλοι οι εισοδηματίες και τα άτομα που κατέχουν αξιώματα.

Τέλος, το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει ποσοστό 4.70% επί των αποδοχών και των συντάξεων όλων των δικαιούχων.