Εκτύπωση
PDF

Φορολογικό Ημερολόγιο


Τέλος επόμενου μήνα

 • Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων
 • Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα, ενοίκια και τόκους που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα

31 Ιανουαρίου

 • Υποβολή της δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Ε.Πρ.623) για το έτος έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2 χρόνια πριν

30 Απριλίου

 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων από Φυσικά Πρόσωπα, µε ακαθάριστο εισόδηµα πάνω από €19,500 (Ε.Πρ.1) 
 • Υποβολή Δήλωσης Εργοδότη (Ε.Πρ.7)

30 Ιουνίου

 • Πληρωµή Αµυντικής Εισφοράς Α' εξαµήνου
 • Υποβολή Δήλωσης Εισοδήµατος Αυτοεργοδοτούµενου Φυσικού Προσώπου µε εισόδημα κάτω των €70,000 όπου δεν ετοιμάζονται εξελεγμένες οικονοµικές καταστάσεις
 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων όταν δεν ετοιµάζονται εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
 • Πληρωμή τέλους €350 προς Έφορο Εταιρειών

1 Αυγούστου

 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών για το προηγούµενο έτος όπου ετοιµάζονται εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
 • Υποβολή δήλωσης και πληρωµής Α' δόσης προσωρινού φόρου

30 Σεπτεµβρίου

 • Πληρωµή Β' δόσης προσωρινού φόρου
 • Πληρωµή φόρων ακίνητης ιδιοκτησίας

31 Δεκεμβρίου

 • Πληρωμή Αμυντικής Εισφοράς Β' εξαμήνου
 • Υποβολή Δήλωσης Εισοδήµατος εταιρείας (Ε.Πρ.4)
 • Πληρωμή Γ' δόσης προσωρινού φόρου
 • Υποβολή Δήλωσης Εισοδήµατος Φυσικού Προσώπου όπου υποβάλλονται εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις