Εκτύπωση
PDF

Φορολογικό ημερολόγιο

Τέλος επόμενου μήνα

 • Πληρωμή φόρου (P.AY.E.) που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων (Τ.Φ.100)
 • Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα και τόκους που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα (Τ.Φ.601)

31 Ιανουαρίου

 • Υποβολή της δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Τ.Φ.623) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου δύο χρόνια πριν

31 Μαρτίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017 (Τ.Φ.1, Τ.Φ.4)

30 Ιουνίου

 • Πληρωµή Αµυντικής Εισφοράς Α' εξαµήνου επί ενοικίων (Τ.Φ.601)
 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων όταν δεν ετοιµάζονται εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις (Τ.Φ.158)
 • Πληρωμή Ειδικού Τέλους Εταιρειών €350 στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 31 Ιουλίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συνολικού μισθολογίου από τους εργοδότες για το προηγούμενο έτος (Τ.Φ.7)
 • Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (Τ.Φ.5/6) και πληρωμή Α’ δόσης προσωρινού φόρου για το έτος
 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου για το προηγούμενο έτος (Τ.Φ.1)

1 Αυγούστου

 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών για το προηγούµενο έτος όπου ετοιμάζονται εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (Τ.Φ.158)

30 Σεπτεμβρίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούµενου Φυσικού Προσώπου, όπου δεν ετοιμάζονται ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις (Τ.Φ.1)

31 Δεκεμβρίου

 • Υποβολή αναθεωρημένης Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το τρέχον έτος (Τ.Φ.5)
 • Πληρωμή Β' δόσης προσωρινού φόρου για το τρέχον έτος (Τ.Φ.6)
 • Πληρωμή Αμυντικής Εισφοράς Β' εξαμήνου επί ενοικίων (Τ.Φ.601)

Σημείωση

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή πληρωμής φόρου, ή άλλης υποχρέωσης συμπίπτει με Σάββατο, ή Κυριακή, ή Δημόσια Αργία, τότε η προθεσμία συμμόρφωσης ως προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.