Εκτύπωση
PDF

Φορολογικό Ημερολόγιο

Τέλος επόμενου μήνα

 • Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων (PAYE)
 • Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα και τόκους που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα

31 Ιανουαρίου

 • Υποβολή της δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Τ.Φ.623) για το έτος 2015

31 Μαρτίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016

30 Ιουνίου

 • Πληρωµή Αµυντικής Εισφοράς Α' εξαµήνου επί ενοικίων
 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων όταν δεν ετοιµάζονται εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
 • Πληρωμή Ειδικού Τέλους Εταιρειών €350 στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

31 Ιουλίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συνολικού μισθολογίου από τους εργοδότες (Τ.Φ.7) για το προηγούμενο έτος
 • Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (Τ.Φ.5/6) και πληρωμή Α’ δόσης προσωρινού φόρου για το έτος
 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου (Τ.Φ.1 Μ) για το προηγούμενο έτος

1 Αυγούστου

 • Πληρωµή τελικού φόρου Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών για το προηγούµενο έτος όπου ετοιμάζονται εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

30 Σεπτεμβρίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήµατος Αυτοεργοδοτούµενου Φυσικού Προσώπου (Τ.Φ.1 ΑΥΤ), όπου δεν ετοιµάζονται ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου

 • Υποβολή αναθεωρημένης Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το τρέχον έτος
 • Πληρωμή Β' δόσης προσωρινού φόρου για το τρέχον έτος
 • Πληρωμή Αμυντικής Εισφοράς Β' εξαμήνου επί ενοικίων