Εκτύπωση
PDF

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων

Κάθε πρόσωπο (άτομο, εταιρεία ή συνεταιρισμός) που αποκτά εισόδημα από τις πιο κάτω πηγές:

  1. κέρδη ή οφέλη από επιχείρηση ή
  2. μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα ή
  3. μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία ή
  4. αντιπαροχή για φήμη και πελατεία

Οφείλει όπως για κάθε φορολογικό έτος:

  • Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις του, όπως καθορίζεται σε σχετικούς Κανονισμούς.
  • Η έκδοση των τιμολογίων της επιχείρησης πρέπει να γίνεται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή. Σε περίπτωση μη έκδοσης των τιμολογίων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 ανά μήνα για μη εκτέλεση καθήκοντος.
  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα οποία ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από αδειούχο πρόσωπο.
  • Ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία το αργότερο μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα που ακολουθεί το μήνα, εντός του οποίου γίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης του. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων και αρχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 ανά τρίμηνο για αμέλεια εκτέλεσης καθήκοντος.

Τα λογιστικά βιβλία και αρχεία πρέπει να διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών.