Εκτύπωση
PDF

Φόρος Εισοδήματος

Επιβολή φόρου
Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί  κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται με όλο το εισόδημά τους που προέρχεται από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μια εταιρεία μη μόνιμου κατοίκου Κύπρου φορολογείται με βάση το εισόδημα που προκύπτει ή προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο.
Μια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου αν αυτή διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο.
Φορολογικά ποσοστά εταιριών 
    Φόρος %  
Επιχειρήσεις   12.50
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου 25
Απαλλαγές 
Τύπος εισοδήματος     Όριο απαλλαγής  
Εισόδημα από τόκους που δεν προκύπτουν από τις συνηθισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης   100%
Εισόδημα από μερίσματα 100%
Κέρδος από την πώληση μετοχών 100%
Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση εκτός Κύπρου όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις  100%
Αφαιρέσεις  
Όλες οι δαπάνες που υφίστανται πλήρως και αποκλειστικά στην απόκτηση του εισοδήματος της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου:  
Τύπος δαπάνης     Όριο απαλλαγής  
Τόκοι για την απόκτηση ενός στοιχείου πάγιου ενεργητικού που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση  100%
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις)  ολόκληρο το ποσό  
Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και σε εγκεκριμένα ταμεία για τους μισθούς των υπαλλήλων ολόκληρο το ποσό  
Άλλες εξαιρέσεις:
Τύπος δαπάνης     Όριο απαλλαγής  
Έξοδα ψυχαγωγίας συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φιλοξενίας οποιουδήποτε είδους για σκοπούς της επιχείρησης μέχρι 1% του ακαθάριστου εισοδήματος με ανώτατο ποσό €17,086
Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος  ολόκληρο το ποσό  
Συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  ολόκληρο το ποσό  
Ζημιές που μεταφέρονται  
Η φορολογική ζημιά που προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους αν δεν συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται τα φορολογικά κέρδη των επόμενων ετών χωρίς χρονικό περιορισμό.  
Η ζημιά τρέχοντος έτους μιας επιχείρησης μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδος άλλη εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Εταιρεία θεωρείται µέλος του ιδίου συγκροτήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  είναι 75% εξαρτημένη της άλλης  
β)  η καθεµιά ξεχωριστά είναι 75% εξαρτώμενη τρίτης εταιρείας 
Ζηµιά από επιχείρηση ατόµου ή συνεταιρισµού η οποία µετατρέπεται σε εταιρεία, µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία στο µέλλον
Ζηµιά από µόνιµη εγκατάσταση του εξωτερικού µπορεί να συµψηφιστεί µε κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη της µόνιµης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο µέχρι το ποσό της ζηµιάς που συµψηφίστηκε. 
Αναδιοργανώσεις εταιρειών
Επιτρέπεται χωρίς φορολογική επίπτωση η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µεταξύ εταιρειών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.
Οι αναδιοργανώσεις περιλαμβάνουν:  
α)  συγχωνεύσεις  
β)  διασπάσεις  
γ)  μεταφορά των δραστηριοτήτων  
δ)  ανταλλαγή των μετοχών  
Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις
Οι ακόλουθες εκπτώσεις για ετήσια φθορά λόγω χρήσης που δίνονται ως ποσοστό στο κόστος της απόκτησης αφαιρούνται από το φορολογήσιμο εισόδημα:  
Πάγια ενεργητικά  
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα  
Ανελκυστήρες, εκσκαφείς, μπουλτόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτοεκφορτώσης και βαρέλια πετρελαίοειδών   25
Αυτοκίνητα όλων των τύπων εκτός από από τα ιδιωτικά 20
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
μέχρι €1,708.60   100
άνω των €1,708.60 33 1/3
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, κομπρεσόροι,  μηχανήματα ψεκάσματος 15
Διατρήσεις, βιομηχανικά χαλιά, συσκευές βίντεο, τηλεοράσεις   10
Οποιαδήποτε άλλαδήποτε μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10
Κτίρια  
Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων   10
Ξύλινος σκελετόςθερμοκηπίων   33 1/3
Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχείακά   4
Εμπορικά 3
Πλοία
Ιστιοφόρα σκάφη 4.50
Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη 6
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12.50
Νέα σκάφη φορτίου   8
Νέα επιβατικά σκάφη   6
Χρησιμοποιημένα φορτίο/επιβατικά σκάφη   Ωφέλιμη ζωή
Εργαλεία  
Όλα τα εργαλεία γενικά   33 1/3
Βιντεοκασέτες των βίντεοκλάμπς 50