Εκτύπωση
PDF

Φόρος Εισοδήματος

Επιβολή φόρου

Οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδηµα τους που αποκτάται από πηγές εντός και εκτός Κύπρου. Οι εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, και έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο, φορολογούνται στο εισόδηµα τους που αποκτάται εντός Κύπρου µόνο.

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι τα νοµικά πρόσωπα που η διεύθυνση και ο έλεγχος τους εξασκείται από την Κύπρο.

Φορολογικά ποσοστά εταιριών

Φόρος %

Επιχειρήσεις

12.50

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου

25

Απαλλαγές

Τύπος εισοδήματος

Όριο απαλλαγής

Εισόδημα από τόκους που δεν προκύπτουν από τις συνηθισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης

100%

Εισόδημα από μερίσματα

100%

Κέρδος από την πώληση μετοχών

100%

Κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση εκτός Κύπρου όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις

100%

Αφαιρέσεις

Όλες οι δαπάνες που υφίστανται πλήρως και αποκλειστικά στην απόκτηση του εισοδήματος της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου:

Τύπος δαπάνης

Όριο απαλλαγής

Τόκοι για την απόκτηση ενός στοιχείου πάγιου ενεργητικού που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση

100%

Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις)

ολόκληρο το ποσό

Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και σε εγκεκριμένα ταμεία για τους μισθούς των υπαλλήλων

ολόκληρο το ποσό

Άλλες εξαιρέσεις:

Τύπος δαπάνης 

Όριο απαλλαγής limit

Έξοδα ψυχαγωγίας συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φιλοξενίας οποιουδήποτε είδους για σκοπούς της επιχείρησης

μέχρι 1% του ακαθάριστου εισοδήματος με ανώτατο ποσό €17.086

Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος

ολόκληρο το ποσό

Συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

ολόκληρο το ποσό

Ζημιές που μεταφέρονται

Η φορολογική ζημιά που προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους αν δεν συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται τα φορολογικά κερδη των επόμενων ετών χωρίς χρονικό περιορισμό. 

Η ζημιά τρέχοντος έτους μιας επιχείρησης μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδος άλλη εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Εταιρεία θεωρείται µέλος του ιδίου συγκροτήµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  είναι 75% εξαρτηµένη της άλλης

β)  η καθεµιά ξεχωριστά είναι 75% εξαρτώµενη τρίτης εταιρείας

Ζηµιά από επιχείρηση ατόµου ή συνεταιρισµού η οποία µετατρέπεται σε εταιρεία, µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία στο µέλλον.

Ζηµιά από µόνιµη εγκατάσταση του εξωτερικού µπορεί να συµψηφιστεί µε κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη της µόνιµης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο µέχρι το ποσό της ζηµιάς που συµψηφίστηκε.

Αναδιοργανώσεις εταιρειών

Επιτρέπεται χωρίς φορολογική επίπτωση η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µεταξύ εταιρειών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.

Οι αναδιοργανώσεις περιλαμβάνουν: 

α)  συγχωνεύσεις

β)  διασπάσεις

γ)  μεταφορά των δραστηριοτήτων

δ)  ανταλλαγή των μετοχών

Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις

Οι ακόλουθες εκπτώσεις για ετήσια φθορά λόγω χρήσης που δίνονται ως ποσοστό στο κόστος της απόκτησης αφαιρούνται από το φορολογήσιμο εισόδημα:

Πάγιο ενεργητικό

%

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα

 

Ανελκυστήρες, εκσκαφείς, μπουλτόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτοεκφορτώσης και βαρέλια πετρελαίοειδών

25

Αυτοκίνητα όλων των τύπων εκτός από από τα ιδιωτικά

20

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

20

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

μέχρι €1.708,60

100

άνω των €1.708,60

33 1/3

Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, κομπρεσόροι,  μηχανήματα ψεκάσματος

15

Διατρήσεις, βιομηχανικά χαλιά, συσκευές βίντεο, τηλεοράσεις

10

Οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα και εγκαταστάσεις

10

Κτίρια

 

Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων

10

Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων

33 1/3

Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχείακά

4

Εμπορικά

3

Πλοία

 

Ιστιοφόρα σκάφη

4,5

Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη

6

Μηχανές καθέλκυσης πλοίων

12,5

Νέα φορτηγά σκάφη

  8

Νέα επιβατικά σκάφη

6

Χρησιμοποιημένα φορτηγά/επιβατικά σκάφη

Ωφέλιμη ζωή

Εργαλεία

 

Όλα τα εργαλεία γενικά

33 1/3

Βιντεοκασέτες των βίντεοκλάμπς

50

Φόρος εισοδήματος εταιριών στην Κύπρο