Εκτύπωση
PDF

Αμυντική Εισφορά

Οι κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται στην αμυντική συμβολή στις πηγές εισοδήματος που περιγράφονται  πιο κάτω:

  • Μερίσματα
  • Μερίσματα για τα έτη 2012 και 2013

  • Τόκοι εισπρακτέοι

  • Τόκοι εισπρακτέοι σε πρόσωπα από κυβερνητικά πιστοποιητικά αποταμιεύσεως

  • Τόκοι εισπρακτέοι σε πρόσωπα από κυβερνητικά χρεόγραφα

  • Τόκοι εισπρακτέοι από εγκεκριμένα Ταμεία Προνοίας

  • Ενοίκια εισπραχθέντα μείων 25%

17%

20%

30%

3%

3%

3%

3%

Μερίσματα

Μερίσματα που πληρώνονται από μια επιχείρηση εδρεύουσα στην Κύπρο σε μια άλλη επιχείρηση εδρεύουσα στην Κύπρο απαλλάσσονται της Αμυντικής Εισφοράς.

Μερίσματα που παραλαμβάνονται από μια επιχείρηση εδρεύουσα στην Κύπρο ή μια επιχείρηση μη εδρεύουσα στην Κύπρο αλλά που διατηρεί μια μόνιμη έδρα στην Κύπρο, από μια επιχείρηση που δεν κατοικεί στην Κύπρο και της οποίας τουλάχιστον 1% του κεφαλαίου μεριδίου κρατιέται, κατόπιν τα μερίσματα απαλλάσσονται της Αμυντικής Εισφοράς.

 

Τόκοι Εισπρακτέοι

Τόκοι εισπρακτέοι που παραλαμβάνεται ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν επιβαρύνονται με Αμυντική Εισφορά.

 

Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της Δηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόμενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγματικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Η διανομή δεν απευθύνεται στους μετόχους που δεν κατοικούν στην Κύπρο.