Εκτύπωση
PDF

Αμυντική Εισφορά

Οι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε αμυντική εισφορά ανάλογα με τις πηγές εισοδήματός τους, όπως περιγράφονται παρακάτω:

17% Μερίσματα

30% Τόκοι εισπρακτέοι

3% Τόκοι που εισπράχθηκαν από άτομα από κρατικές αποταμιεύσεις

3% Τόκοι που εισπράχθηκαν από άτομα από κρατικά ομόλογα

3% Τόκοι που εισπράχθηκαν από εγκεκριμένο ταμείο προνοίας

3% Έσοδα ενοικίου μειωμένα κατά 25%

 

Μερίσματα

Τα μερίσματα που καταβάλλει μια Κυπριακή εταιρεία σε άλλη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά για την Άμυνα.

Μερίσματα που εισπράττονται από εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο ή από εταιρεία μη μόνιμη στην Κύπρο, η οποία διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο, από εταιρεία η οποία δεν κατοικεί στην Κύπρο και στην οποία παρακρατείται τουλάχιστον το 1% του μετοχικού κεφαλαίου, τότε τα μερίσματα απαλλάσσονται από την ειδική συνεισφορά για την άμυνα.

Τόκοι εισπρακτέοι

Οι τόκοι που εισπράττονται ως αποτέλεσμα της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν θεωρούνται φορολογητέοι για σκοπούς ειδικής αμυντικής συνεισφοράς.Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος

Μια εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο, η οποία θεωρείται ότι έχει διανείμει το 70% των κερδών της μετά από φόρους με τη μορφή μερισμάτων στο τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο σχετίζονται τα κέρδη, πρέπει να αντιστοιχεί σε 17% αμυντικής εισφοράς.

Τα μερίσματα που θεωρούνται ότι έχουν διανεμηθεί μειώνονται από τα μερίσματα που έχουν πράγματι διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου.

Οι προβλεπόμενες προβλέψεις διανομής δεν ισχύουν για κέρδη που αφορούν μετόχους που είναι μη κάτοικοι Κύπρου.