Εκτύπωση
PDF

Ετήσιο Τέλος Εταιριών

Από το έτος 2011 και μετά, όλες οι εταιρείες οφείλουν να καταβάλλουν Ετήσιο Τέλος ύψους € 350 στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Για ομίλους εταιρειών, το μέγιστο συνολικό Τέλος είναι € 20,000.

Για το 2011, η εισφορά θα έπρεπε να είχε καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Από το 2012 και μετά, η εισφορά πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.