Εκτύπωση
PDF

Ετήσιο Τέλος Εταιρείας

Από το 2011, εισάγεται τέλος €350 για όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο.  Για συγκροτήματα εταιρειών το συνολικό ποσό που καταβάλλουν οι εταιρείες δεν μπορεί να ξεπερνά τις €20,000.

Το τέλος για το 2011 πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι τις 30 Ιουνίου το έτος για το 2012 και μετέπειτα.  Δεν καταβάλλεται τέλος μέσα στον  χρόνο  εγγραφής της εταιρείας.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους  αδρανείς εταιρείες, εταιρείες που δεν  κατέχουν  οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή εταιρείες  που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα, κατά τη διακριτική εξουσία του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, εάν η καταβολή γίνει μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας  επιβάλλεται 10% επιβάρυνση, ενώ αν η καταβολή γίνει μέσα σε πέντε μήνες η επιβάρυνση αυξάνεται στο 30%.  Αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσα σε πέντε μήνες, ο Έφορος προχωρεί σε  αφαίρεση της εταιρείας από το μητρώο εγγραφής (κάτι που θα εμποδίζει την εταιρεία να καταχωρεί έγγραφα ή να ζητά πιστοποιητικά από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών).  Η επαναφορά στο μητρώο εγγραφής θα μπορεί να γίνει εντός δύο ετών με την καταβολή τέλους €500 ετησίως, ενώ μετά την περίοδο δύο ετών το τέλος αυξάνεται στα €750 ετησίως.