Εκτύπωση
PDF

Κυπριακή Φορολογία

Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί  κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται με όλο το εισόδημά τους που προέρχεται από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μια εταιρεία μη μόνιμου κατοίκου Κύπρου φορολογείται με βάση το εισόδημα που προκύπτει ή προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο.

Μια εταιρεία είναι κάτοικος της Κύπρου αν αυτή διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο.

Υποβολή δηλώσεων με ηλεκτρονικά μέσα

Κάθε πρόσωπο (άτομο ή εταιρεία) το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση με βάση τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου οφείλει να την υποβάλει ηλεκτρονικά.